Arsip Blog

Hukum Wanita Berhaji Wajib Tanpa Mahram atau Suami

Terjadi perbedaan pendapat tentang masalah ini apakah mahram atau suami adalah syarat wajib haji[1] bagi wanita atau bukan? Artinya jika seorang muslimah tidak menjumpai mahram atau suami apakah kewajiban pergi haji itu gugur darinya ataukah tidak?

Read the rest of this entry

Iklan

Shalat diatas Kendaraan

Oleh: M. Taufik N.T

Shalat Sunnah

Para fuqaha sepakat bahwa boleh shalat sunnah diatas kendaraan, dan mereka sepakat bahwa kebolehan ini dalam perjalanan (safar) yang membolehkan shalat qoshor. Adapun dalam perjalanan pendek, Imam Malik melarangnya, sedangkan Hanafiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah tetap membolehkannya.

Read the rest of this entry

Musafir Menjadi Imam/Makmum Bagi Penduduk Asli

Oleh: M. Taufik N.T

1. Musafir Menjadi Makmum, Orang Yang Muqim Menjadi Imam

Read the rest of this entry

Hukum Safar (Bepergian) di Hari Jum’at

Oleh: M. Taufik N.T

Telah sepakat dikalangan fuqaha, bahwa haram melakukan safar (bepergian) pada hari jum’at setelah gelincir matahari (zawal) bagi orang yang wajib shalat jum’at (anak-anak dan wanita boleh saja). Mereka membatasi waktunya dengan azan pertama. Dikecualikan dari keharaman ini bagi orang yang bakalan sempat shalat jum’at di perjalanan atau di tempat tujuannya.

Read the rest of this entry